نشست 151اندیشکده هرم پی”موضوع انسان شناسی و تئاتر شهری “

اختصاصی ایوان:نشست 151 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”
که در دو بخش 1- انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها 2- انسان شناسی تئاتر شهری برگزار می شود.
این نشست :
2- انسان شناسی تئاتر شهری برگزار می شود.

اعضای میزگرد :
آزاده شاهچراغی
ولی اله شالی
پیام فروتن

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

زمستان ۱۳۹۹

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها