نشست 152 اندیشکده هرم پی”اسکیس در معماری”

اختصاصی ایوان:

نشست 152 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” اسکیس در معماری ”

اعضای میزگرد :
محمد شریفی
آرتور امید آذری
سعید غلامپور

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

زمستان ۱۳۹۹

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها