نشست 153 اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری “

اختصاصی ایوان:

نشست 153 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری ”

اعضای میزگرد :
نگاه تقی بیگلو
مه تیام شهبازی
محمدامیر کرامت

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

زمستان ۱۳۹۹

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها