نشست 156 اندیشکده هرم پی ” نوروز در فضای مسکونی “

اختصاصی ایوان:

نشست 156 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” نوروز در فضای مسکونی ”

اعضای میزگرد :
علیرضا بندرآباد
پیام فروتن
ولی اله شالی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها