نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله “

اختصاصی ایوان:

نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ”

اعضای میزگرد :
مریم فخر
احمد نادرزاده
علیرضا بابکی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها