نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری “

اختصاصی ایوان:

نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری ”

اعضای میزگرد :
کتایون تقی زاده
شهاب الدین ارفعی
سعید ایزدی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها