نشست 159 اندیشکده هرم پی ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری “

اختصاصی ایوان:

نشست 159 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری ”

اعضای میزگرد :
شیوا آراسته
مهشید معتمد
علیرضا عظیمی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها