نشست 160 اندیشکده هرم پی “گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب دیبا “

اختصاصی ایوان:

نشست 160 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب دیبا ”

اعضای میزگرد :
داراب دیبا
بابک صبری لقایی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها