نشست 161 اندیشکده هرم پی “طراحی شهری در ایران امروزی “

اختصاصی ایوان:

نشست 161 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” طراحی شهری در ایران امروزی ”

اعضای میزگرد :
فریناز مقتدری
سینا رزاقی اصل
کسری کتاب اللهی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها