نشست 162اندیشکده هرم پی ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی – دکتر احمد کامیابی مسک “

اختصاصی ایوان:

نشست 162 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی – دکتر احمد کامیابی مسک ”

اعضای میزگرد :
احمد کامیابی مسک
امیر عطرچی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها