نشست 163 اندیشکده هرم پی ” آموزش معماری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان:

نشست 163 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” آموزش معماری پساکووید19 ”

اعضای میزگرد :
غرال کرامتی
عبدالرضا محسنی
متین علاقمندان

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها