نشست 164 اندیشکده هرم پی ” حرفه معماری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان:

نشست 164 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” حرفه معماری پساکووید19 ”

اعضای میزگرد :
حدیثه کامران کسمایی
آذین جلالی
علی حقیقی

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها