نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”


اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”
که در دو بخش 1- انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها 2- انسان شناسی تئاتر شهری برگزار می شود.
این نشست :
1- انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها

با حضور :
محمد عارف
پیام فروتن
ولی اله شالی
محمد مهدی محمودی

زمستان 1399