معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ایران به روایتی معمارانه

آتشکده زرتشتیان - یزد

ایران به روایتی معمارانه 
ایران – یزد– آتشکده زرتشتیان
عکاس: مهرشاد خاکبان

An architecture narrative of Iran
Zoroastrian Fire Temple – Yazd– Iran
Photographer: Mehrshad Khakban

 

نظرات

 
   
 
Captcha