دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی، امروز چهارشنبه نهم خرداد ماه در محل دانشکده هنر با حضور مهندس روزبه قائم مقامی برنده حایزه معمار سال ۹۶ برای طراحی کیوب کلاب برگزار ‌گردید

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی، امروز چهارشنبه نهم خرداد ماه در محل دانشکده هنر با حضور مهندس روزبه قائم مقامی برنده حایزه معمار سال ۹۶ برای طراحی کیوب کلاب برگزار ‌گردید