خانه فیلمخانه معماری

فیلمخانه معماری

نشست 166 هرم پی ” بحران آب در سرزمین ایران”

اختصاصی ایوان: نشست 166 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع "بحران آب در سرزمین ایران" ‎ ‏‎اعضای میزگرد : کامران امامی رضا حاجی کریم پدرام...

نشست 165 اندیشکده هرم پی ” مدیریت شهری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 165 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” مدیریت شهری پساکووید19 " اعضای میزگرد : کاوه حاجی علی...

نشست 164 اندیشکده هرم پی ” حرفه معماری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 164 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” حرفه معماری پساکووید19 " اعضای میزگرد : حدیثه کامران کسمایی...

نشست 163 اندیشکده هرم پی ” آموزش معماری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 163 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” آموزش معماری پساکووید19 " اعضای میزگرد : غرال کرامتی عبدالرضا محسنی...

نشست 162اندیشکده هرم پی ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی – دکتر...

اختصاصی ایوان: نشست 162 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی - دکتر احمد کامیابی مسک...

نشست 161 اندیشکده هرم پی “طراحی شهری در ایران امروزی “

اختصاصی ایوان: نشست 161 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” طراحی شهری در ایران امروزی " اعضای میزگرد : فریناز...

نشست 160 اندیشکده هرم پی “گفتگو بابزرگان هنر و معماری و...

اختصاصی ایوان: نشست 160 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب...

نشست 159 اندیشکده هرم پی ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز...

اختصاصی ایوان: نشست 159 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری ” اعضای...

نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و...

اختصاصی ایوان: نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری...

نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در...

اختصاصی ایوان: نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ” اعضای میزگرد...