نشست 153 اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری...

اختصاصی ایوان: نشست 153 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری ” اعضای میزگرد : نگاه تقی بیگلو مه تیام...

نشست 165 اندیشکده هرم پی ” مدیریت شهری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 165 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” مدیریت شهری پساکووید19 " اعضای میزگرد : کاوه حاجی علی...

نشست 166 هرم پی ” بحران آب در سرزمین ایران”

اختصاصی ایوان: نشست 166 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع "بحران آب در سرزمین ایران" ‎ ‏‎اعضای میزگرد : کامران امامی رضا حاجی کریم پدرام...

نشست 168 از سلسله نشست های هرم پی ” معیارهای تدریس...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معیارهای تدریس معماری ” ‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری...

نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و...

اختصاصی ایوان: نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری...

نشست 167 از سلسله نشست های هرم پی ” رشته معماری،...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی «رشته معماری، علاقه و یا انتخابی نا آگاهانه برای...

نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”

اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع " انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها" که در دو بخش...

نشست 155 اندیشکده هرم پی”جایگاه نوروز درفضای شهری”

اختصاصی ایوان: نشست 155 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” جایگاه نوروز درفضای شهری ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام...

نشست 156 اندیشکده هرم پی ” نوروز در فضای مسکونی...

اختصاصی ایوان: نشست 156 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” نوروز در فضای مسکونی ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام فروتن ولی...

نشست 151اندیشکده هرم پی”موضوع انسان شناسی و تئاتر شهری “

اختصاصی ایوان:نشست 151 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها” که در دو بخش...