نشست 159 اندیشکده هرم پی ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز...

اختصاصی ایوان: نشست 159 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری ” اعضای...

نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و...

اختصاصی ایوان: نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری...

نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در...

اختصاصی ایوان: نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ” اعضای میزگرد...

نشست 156 اندیشکده هرم پی ” نوروز در فضای مسکونی...

اختصاصی ایوان: نشست 156 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” نوروز در فضای مسکونی ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام فروتن ولی...

نشست 155 اندیشکده هرم پی”جایگاه نوروز درفضای شهری”

اختصاصی ایوان: نشست 155 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” جایگاه نوروز درفضای شهری ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام...

نشست 154 اندیشکده هرم پی”کانسپت در شهرسازی”

اختصاصی ایوان: نشست 154 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در شهرسازی ” اعضای میزگرد : مصطفی بهزادفر آمنه بختیار علیرضا صادقی دبیر...

نشست 153 اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری...

اختصاصی ایوان: نشست 153 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” کانسپت در معماری ” اعضای میزگرد : نگاه تقی بیگلو مه تیام...

نشست 152 اندیشکده هرم پی”اسکیس در معماری”

اختصاصی ایوان: نشست 152 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” اسکیس در معماری " اعضای میزگرد : محمد شریفی آرتور امید...

نشست 151اندیشکده هرم پی”موضوع انسان شناسی و تئاتر شهری “

اختصاصی ایوان:نشست 151 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها” که در دو بخش...

نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”

اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع " انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها" که در دو بخش...