نشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان...

اختصاصی ایوان: « آموزش میان رشته ای ارشد معماری » ‎‏‎یکصد و هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« آموزش...

نشست 159 اندیشکده هرم پی ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز...

اختصاصی ایوان: نشست 159 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری ” اعضای...

نشست 167 از سلسله نشست های هرم پی ” رشته معماری،...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی «رشته معماری، علاقه و یا انتخابی نا آگاهانه برای...

نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در...

اختصاصی ایوان: نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ” اعضای میزگرد...

نشست 168 از سلسله نشست های هرم پی ” معیارهای تدریس...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معیارهای تدریس معماری ” ‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری...

نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”

اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع " انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها" که در دو بخش...