برگرفته از برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ/مهرعلی / شهر یزد