برگرفته از برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ/اسکندر مختاری – مهرداد زواره محمدی / پلاسکو