برگرفته از برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ/ موسی پور / رابطه متقابل معماری و علوم انسانی