برگرفته از برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ/ بیژن شافعی / تاریخ نگاری معماری ایران