مستند اوسیا در ارتباط با قدیمی ترین قنات های ایران که در یزد قرار دارد ساخته شده و بدانمی پردازد.

در این مستند سیر تحول زارچ های یزد را خواهیم دید